Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume12 issue1 (2001-12-25)
Saito, Tetsuro| Kuya, Mitsuo| Hashiguchi, Masahiro| Ikeda, Fumio| Yamaguchi, Hiroyuki| Yoshida, Kunie| Tongu, Yasumasa|
PP. 15 - 18
PP. 19 - 26
PP. 27 - 36
Hayashi, Yuko| Nakanishi, Yoshiko| Watanabe, Kumi| Kanao, Naomi| Hoshina, Eiko|
PP. 37 - 44
Motohoshio, Yasuko| Tanaka, Misako| Sugii, Masumi| Hukushima, Toshiko| Taguchi, Michiko| Takami, Kyoko| Nakashima, Yasuko| Tsushima, Yuko| Yasumoto, Katsuhiro| Taniguchi, Nozomi| Ohta, Takeo| Okano, Hatsue|
PP. 45 - 52
Sumiyoshi, Kazuko| Kawata, Chieko| Okano, Hatsue| Okamoto, Motoi| Takahashi, Kiyoshi| Mori, Shuji| Tsujimoto, Hisae| Sue, Eiko|
PP. 63 - 70
Kamada, Kayoko| Takeoka, Chiharu| Terashima, Tomoe| Fujii, Kanako| Matsushita, Hideyo| Yano, Miyuki| Hyodo, Yoshimi|
PP. 77 - 82