Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume2 (1992-02-05)
Tohge, Hiroko| Ichimura, Mitsuko| Sakiyama, Junko| Ooi, Haruaki| Sasai, Seiji|
PP. 29 - 33
Miyake, Hideaki| Inamura, Keiji| Nakagiri, Yoshitada| Kadohisa, Shigefumi| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Yamada, Toshiharu| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 63 - 71
Takeuchi, Tomoyuki| Yoshida, Akira| Azuma, Yoshiharu| Sugita, Katsuhiko| Nakamura, Nobue| Kishi, Kanji| Hiraki, Yoshio|
PP. 81 - 88
Ohta, Niwa| Kondo, Masuko| Ikeda, Toshiko| Tokunaga, Junko| Nakanishi, Yoshiko| Nanba, Jun| Takata, Setuko|
PP. 89 - 95
Arakawa, Yasuko| Ono, Tsuruko| Ohara, Ruriko| Ito, Hisae| Kitajima, Kouiti|
PP. 97 - 104
Takahashi, Yasuji|
PP. 111 - 119
岡山大学医療技術短期大学部|
PP. 1 - 18