Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume5 (1995-01-31)
Ohta, Takeo| Shimoishi, Yasuaki| Azuma, Yoshiharu| Endo, Hiroshi| Okazaki, Yuka|
PP. 1 - 8
Ono, Tsuruko| Ohta, Takeo| Maeda, Makiko| Takabatake, Harumi|
PP. 9 - 15
Nakanishi, Yoshiko| Takata, Setuko| Kondo, Masuko| Ota, Niwa| Inoshita, Hikari| Ikeda, Toshiko| Kojima, Misako|
PP. 17 - 21
Ikeda, Toshiko| Nakanishi, Yoshiko| Takata, Setuko| Kondo, Masuko| Ohta, Niwa| Inoshita, Hikari| Kojima, Mishako|
PP. 23 - 27
Ohi, Nobuko| Kondou, Masuko| Ikeda, Toshiko| Tokunaga, Junko| Nakanishi, Yoshiko| Maeda, Makiko| Takabatake, Harumi| Takata, Setuko|
PP. 29 - 35
Maeda, Makiko| Takabatake, Harumi| Kondo, Masuko| Ohta, Takeo| Kitajima, Koichi|
PP. 37 - 45
Takabatake, Harumi| Maeda, Makiko| Ohta, Takeo| Kitajima, Kouichi| Kondo, Masuko|
PP. 47 - 52
PP. 53 - 63
Nakata, Yasunari| Mori, Yoshihiro| Ejiri, Tohgo| Kataoka, Mikio| Hiramatsu, Jun-ichi|
PP. 65 - 70
Tohge, Hiroko| Ichimura, Mitsuko| Sakiyama, Junko| Mori, Shuji| Nakata, Yasunari| Endo, Hiroshi|
PP. 71 - 77
Kawasaki, Shoji| Nomura, Takako| Matsuura, Junko| Sasaki, Junzo| Gao, Xian Shu| Asaumi, Jun-ichi| Nishikawa, kouji| Hiraki, Yoshio| Utsumi, Kozo|
PP. 95 - 98
Nakagiri, Yoshitada| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Sibuya, Koichi| Goto, Sachiko| Inamura, Keiji| Tahara, Seiji| Uno, Hirofumi| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 99 - 103
Shibuya, Koichi| Nakagiri, Yoshitada| Azuma, Yoshiharu| Goto, Sachiko| Sugita, Katsuhiko| Okura, Yasuhiko| Tandani, Nobuyoshi| Nobuhara, Eitaro| Mikami, Yasutaka|
PP. 111 - 114
岡山大学医療技術短期大学部|
PP. 1 - 19
Honda, Mitsugi| Yoshida, Akira| Nakamura, Nobue| Mimura, Seiichi| Kadohisa, Sigefumi| Mikami, Yasutaka| Azuma, Yoshiharu| Takeuchi, Tomoyuki| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 105 - 110