Bulletin of Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School
Published by Faculty of Health Sciences Okayama University Medical School

<Formerly known as>
岡山大学医療技術短期大学部紀要 (1巻-9巻)
volume8 issue2 (1998-01-31)
Miyamoto, Kanji| Sakamoto, Kazunari| Niiya, Masami| Chen, Jing| Abe, Eriko| Okazaki, Yuka| Shirai, Kiyoko| Goda, Noriko|
PP. 91 - 95
Okazaki, Yuka| Goda, Noriko| Shirai, Kiyoko|
PP. 97 - 106
Sakiyama, Junko| Fujikawa, Aya| Yamaji, Sachiko| Asano, Mayumi| Endo, Hiroshi|
PP. 107 - 112
Shibuya, Koichi| Miyahara, Tomonori| Sumi, Kazuyuki| Okura, Yasuhiko| Miyake, Koichi| Okuda, Kazuhiro| Tandani, Nobuyoshi| Azuma, Yoshiharu| Goto, Sachiko| Maruyama, Toshinori| Nakagiri, Yoshitada| Sugita, Katsuhiko| Hiraki, Yoshio|
PP. 113 - 119
Maruyama, Toshinori| Goto, Sachiko| Azuma, Yoshiharu| Nakagiri, Yoshitada| Shibuya, Koichi| Sugita, Katsuhiko| Takeuchi, Tomoyuki| Honda, Mitsugi| Yoshida, Akira|
PP. 121 - 129
Mori, Misayo| Eguchi, Tomomi| Shimizu, Yoshie| Imura, Keiko| Morimoto, Misao| Kondo, Masuko| Ohta, Takeo|
PP. 131 - 136
Ohta, Niwa| Ikeda, Toshiko| Ohi, Nobuko| Kageyama, Jingo| Kanao, Naomi| Kobayashi, Yu| Hayashi, Yuko|
PP. 147 - 155
Kato, Shoko| Yuba, Shigeko| Fujii, Reiko| Tatsugami, Satoko| Takemasu, Miki| Koso, Naho| Hayashi, Yuko|
PP. 157 - 164
Saito, Tetsuro| Habara, Toshiyuki| Yamaguchi, Hiroyuki| Yoshida, Kunie| Tongu, Yasumasa|
PP. 165 - 168
岡山大学医療技術短期大学部|
PP. 1 - 14