Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume131 issue3 (2019-12-02)
Akisada, Naoki| Ishihara, Hisashi| Uno, Masako| Akagi, Yusuke| Kajiwara, Sohei| Fukumoto, Aki| Wakabayashi, Tokio| Takeuchi, Ayako| Akisada, Takeshi|
PP. 145 - 152
Sato, Asuka| Ogawa, Hiroko| Miyoshi, Tomoko| Otsuka, Fumio|
PP. 159 - 160
Morishita, Yosuke| Esumi, Satoru| Nishihara, Shigeki| Kitamura, Yoshihisa| Sendo, Toshiaki|
PP. 161 - 164
PP. 165 - 167