Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume69 issue1 (1957-01-31)
Maeda, Naohisa| Kosokabe, Yoshio| Yamamura, Eitaro| Kawai, Tetsuya| Kameda, Takanori| Tamura, Seiichiro| Isei, Kunisuke| Kamidate, Mitsugu| Kunihara, Kakuzo|
PP. 93 - 101
Yamamoto, Michio| Nishishita, Soichi| Hashigami, Tadashi| Yamamoto, Koki| Kanda, Mizuho| Mimura, Kimimasa| Shigenobu, Yukio| Hamada, Noruo|
PP. 103 - 107
Shiraga, K.| Sadatoshi, K.| Morimoto, Y.| Nishishita, S.| Yasuda, M.| Hashigami, T.| Nakamura, H.|
PP. 109 - 113
Nasu, Hiroyuki| Higashi, Susumu| Nishioka, Hirosuke|
PP. 229 - 235
Kawada, Saburo| Yokoi, Tohru| Fujita, Hidehiko| Fujita, Shoji| Tsuda, Kotaro|
PP. 237 - 244
PP. 245 - 249