Journal of Okayama Medical Association
Published by Okayama Medical Association

<Availability>
Full-text articles are available 3 years after publication.
volume98 issue5-6 (1986-06-30)
Haraoka, Shoichi| Yoshida, Hidenori| Saito, Daiji| Hina, Itusei| Terasaka, Rituko| Matubara, Katasi| Ueeda, Masayuki| Matuno, Sigeru| Simizu, Akinori| Matubara, Hitosi| Nakao, You| Nakatu, Takaaki| Imataki, Kensuke| Tani, Hideki| Ihoriya, Fumio| Nagashima, Hideo|
PP. 421 - 438
Takahara, Shigeo| Ogura, Yoshio| Masuda, Yu| Nishioka, Keiko| Nishizaki, Kazunori| Sugiura, Tomoaki| Furukawa, Katsuro| Mizuko, Yukio| Kuroda, Yasuo| Ogata, Masana| Ohkura, Koji|
PP. 577 - 586