Scientific Reports of the Faculty of Agriculture, Okayama University
Published by the Faculty of Agriculture, Okayama University
ONLINE ISSN : 2186-7755

volume88 issue1 (1999-02)
Kataoka, Kei| Nukada, Kazutaka| Kimura, Tamao| Yoneya, Takefumi| Miyamoto, Taku|
PP. 79 - 85
Higashide, Eiji| Omatsu, Yoshiharu| Inoue, Suemi| Kimura, Yoshinobu| Kanzaki, Hiroshi| Nakajima, Shuhei|
PP. 13 - 17
Okamoto, Goro| Miki, Yoshihiro| Suyama, Akiko| Inubushi, Hiroki| Hirano, Ken|
PP. 65 - 71
PP. 95 - 103
Kanzaki, Hiroshi| Akazawa, Kazumi| Imura, Daisuke| Nitoda, Teruhiko|
PP. 7 - 11
Ichinose, Yuki| Endoh, Ai| Sanematsu, Shiroh| Toyoda, Kazuhiro| Shiraishi, Tomonori| Yamada, Tetsuji|
PP. 25 - 30
Toyoda, Kazuhiro| Ichinose, Yuki| Yamada, Tetsuji| Shiraishi, Tomonori|
PP. 31 - 38