Author Honda Kazuo| Konaga Tetsuro|
Published Date 1971-09-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume6
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Honda Kazuo| Konaga Tetsuro|
Published Date 1966-03-31
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume1
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Morikawa, Yoshitaka| Hamada, Hiroshi|
Published Date 1980-11-29
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume15
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nakajima Toshikatsu| Nakagawa Heisaburo|
Published Date 1975-07-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume10
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Taniguchi Takeo| Mitsuoka Kazuhiko| Kajitani Eiji|
Published Date 1986-02-28
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume20
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamashista Yuhiko| Yokoyama Fumiyoshi| Monobe Kazuo|
Published Date 1966-03-31
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume1
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Tanada Yoshihiro| Sano Hiroya| Xu Hai|
Published Date 1983-06-30
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume17
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Nishigaki Makoto| Kono Iichiro|
Published Date 1979-12-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Funabiki Shigeyuki| Iyasu Masakatsu| Kamura Tsutomu| Himei Toyoji|
Published Date 1982-03-29
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume16
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Monobe Kazuo| Murakami Yushi| Yokoyama Fumiyoshi|
Published Date 1971-09-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume6
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Wada Tsutomu| Shimizu Akira|
Published Date 1968-09-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume3
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Misaki Takayoshi| Kato Osamu|
Published Date 1966-03-31
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume1
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Suefusa Kiyoshi| Monobe Kazuo|
Published Date 1968-09-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume3
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Yamashita Yuhiko| Monobe Kazuo|
Published Date 1979-12-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume14
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirose Koji| Oka Takuma|
Published Date 1969-09-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume4
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hirose Koji| Nobunaka Masayuki|
Published Date 1973-12-26
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume8
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Honda Kazuo| Hosokawa Norio| Sarai Takaaki|
Published Date 1976-01-27
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume10
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Ishii Tadao|
Published Date 1973-07-20
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume8
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Hosokawa Norio|
Published Date 1970-09-01
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume5
Issue issue1
Content Type Departmental Bulletin Paper
Author Fujiwara Yutaka| Osaki Hirokazu| Kikuchi Susumu|
Published Date 1976-01-27
Publication Title Memoirs of the School of Engineering, Okayama University
Volume volume10
Issue issue2
Content Type Departmental Bulletin Paper