著者 Hashimoto, Yuuri| Tazawa, Hiroshi| Teraishi, Fuminori| Kojima, Toru| Watanabe, Yuichi| Uno, Futoshi| Yano, Shuya| Urata, Yasuo| Kagawa, Shunsuke| Fujiwara, Toshiyoshi|
発行日 2012-06-15
出版物タイトル PLoS ONE
7巻
6号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Teraishi, Fuminori| Kagawa, Shunsuke| Watanabe, Takanori| Tango, Yasuhisa| Kawashima, Takeshi| Umeoka, Tatsuo| Nisizaki, Masahiko| Tanaka, Noriaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
発行日 2005-08-01
出版物タイトル FEBS Letters
579巻
19号
資料タイプ 学術雑誌論文
著者 Umeoka, Tatsuo| Kawashima, Takeshi| Kagawa, Shunsuke| Teraishi, Fuminori| Taki, Masaki| Nishizaki, Masahiko| Kyo, Satoru| Nagai, Katsuyuki| Urata, Yasuo| Tanaka, Noriaki| Fujiwara, Toshiyoshi|
発行日 2004-09-01
出版物タイトル Cancer Research
64巻
17号
資料タイプ 学術雑誌論文